แจ้งเปลี่ยนช่องทางการให้บริการและติดต่อประสานงาน
1. ขอออกบัตรทดแทน กรณีบัตรชำรุด/เสียหาย (01)
2. การยกเลิกสัญญาแบบ All Account. (02)
3. การยกเลิกบัตรแบบ Individual (03)
4. การเปลี่ยนแปลงกรรมการ (04)
5. การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท  (05)
6. การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ (05)
7. การเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงาน (05)
8. การแลกเครดิตเงินคืนเข้าบัตร (06)
9. การแลกไมล์สะสม (07)
10. การแลกของรางวัล (08)
11. แบบฟอร์มหนังสือขอตรวจสอบรายการ (09)
12. การสมัครCorporate Power User (010)
13. การยกเลิกCorporate Power User (011)
14. การเปลี่ยนแปลงผู้รับรายงาน (RR) แจ้งความประสงค์มาทางอีเมล พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับ RR ท่านใหม่
15. ตรวจสอบยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ (Un-bill) แจ้งความประสงค์มาทางอีเมล พร้อมระบุวันที่ต้องการ เช่น 15/7/64 – ปัจจุบัน 
16. ขอใบแจ้งหนี้หลังสรุปรอบบิล แจ้งความประสงค์มาทางอีเมล พร้อมระบุชื่อบริษัท
17. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (015)
กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงบัญชีในการตัด  Direct Debt
กรณีต้องการเปลี่ยนวิธีการชำระเงินมาตัด Direct Debit
17.1 ส่งอีเมลโดยตรงได้ที่ customerrepayment_directdebit@krungsri.com
17.2 สำหรับเอกสารฉบับจริง กรุณานำส่งที่ 
      บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (AYCAP) 
      เลขที่ 1222 แผนกรับชำระเงิน ชั้น 20 (เอกสารหักผ่านบัญชี)
      ธนาคารกรุงศรีอยุธยาพระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา กทม. 10120 
      โทร 0 2627 4135,8097,4436
      (App.Direct Debit Corporate)
18. แจ้งชำระเงินค่าบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด
รบกวนส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุหมายเลขบัตร,ชื่อ-นามสกุลผู้ถือบัตร, ยอดเงินที่ชำระเป็นไฟล์ Excel, หรือแนบ ไฟล์ PDF รายงานสรุปรายการซื้อสินค้า

 

ส่งข้อมูลทางอีเมล์: Customerpayment.Corporatecard@krungsri.com

19. การเพิ่มวงเงินถาวร_สำหรับบริษัท แบบฟอรมคำขอเพิ่ม/ลดวงเงิน_บริษัท (012)
20. การเพิ่มวงเงินถาวร_สำหรับผู้ถือบัตร แบบฟอรมคำขอเพิ่ม/ลดวงเงิน_ผู้ถือบัตร (013)
21. การเพิ่มวงเงินชั่วคราว_สำหรับผู้ถือบัตร แบบฟอร์มเพิ่มวงเงินชั่วคราว (014)

ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่ call center 0 2646 3333 ตลอด 24 ชม.

 ข้อ 1-16 ส่งอีเมลโดยตรงได้ที่ csm.operations@krungsri.com 
 ข้อ 19-21 ส่งอีเมลโดยตรงได้ที่ VIP_Corporate.Krungsriconsumer@Krungsri.com
 

สำหรับเอกสารฉบับจริง กรุณานำส่งที่ 
     คุณทิพพาพร สุขสมบูรณ์ (การตลาดบัตรเครดิตองค์กร)
     บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด550 อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง Mail Room
     ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330