กรุงศรี สมาร์ท บิล
กรุงศรี สมาร์ท บิล
ชีวิตง่ายขึ้น ไม่ต้องจ่ายบิลเองทุกเดือน ด้วยบริการชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการต่างๆ
ผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี   สนใจสมัครได้ที่ โทร.  0 2646 3000
 
 
บัตรเครดิต กรุงศรี Smart Bill
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ขั้นตอนในการขอใช้บริการ
1. กรอกรายละเอียดในหนังสือแจ้งความจำนงขอชำระค่าสาธารณูปโภค/ ค่าบริการต่างๆผ่านบัญชีบัตรเครดิตให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน
2. ลงลายมือชื่อของผู้ให้ความยินยอมโดยจะต้องตรงกับลายมือชื่อของสมาชิกบัตรตามใบสมัครบัตรเครดิต
3. แนบสำเนาใบเสร็จรับเงิน/ ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการของเดือนที่ผ่านมา
4. ส่งแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมแนบเอกสารตามข้อ 3 ปิดผนึกให้เรียบร้อย ส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด 
ตู้ปณ. 83 ปณจ. รองเมือง กรุงเทพฯ 10330 วงเล็บมุมซองว่า “บริการชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการต่างๆ” หรือ 
ส่งกลับทางโทรสารที่หมายเลข 0 2627 6568
5. การชำระค่าบริการบัตรเครดิตจะเริ่มตั้งแต่งวดการชำระเงินที่ผู้ให้บริการได้ระบุหมายเลขบัตรเครดิตของท่านในใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้ 
ที่ผู้ให้บริการส่งให้ท่านทุกเดือน
หมายเหตุ
   - สมาชิกบัตรที่ประสงค์จะใช้บริการ จะเป็นบัตรหลัก หรือบัตรเสริมก็ได้ 
   - ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการนี้แก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น
เงื่อนไข
1. สมาชิกบัตรยินยอมให้ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (“บริษัทบัตรฯ”) เรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตร เพื่อชำระค่า
สาธารณูปโภคและ/หรือค่าบริการรายเดือนอื่นๆ ตามจำนวนที่ถูกเรียกเก็บจากผู้ให้บริการ โดยยินยอมให้นำเงินตามจำนวนที่หักโอนเข้า
บัญชีผู้ให้บริการนั้นๆ
2. การชำระค่าสาธารณูปโภคและ/หรือค่าบริการรายเดือนอื่นๆ ผ่านบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรจะมีผลต่อเมื่อบริษัทบัตรฯ อนุมัติ และผู้ให้บริการตามที่ระบุได้รับทราบผลการอนุมัติแล้วเท่านั้น
3. ในระหว่างรอการอนุมัติจากบริษัทบัตรฯ สมาชิกบัตรจะต้องชำระค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการรายเดือนอื่นๆ ตามปกติ
4. ในกรณีที่สมาชิกบัตรได้รับอนุมัติให้ชำระค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการ โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตตามที่ได้ลงนามในหนังสือแจ้งความจำนง
แล้ว ให้ถือว่าสมาชิกบัตรได้ยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวันหรืออื่นๆ ตามที่ได้เคยแจ้งความประสงค์ไว้ก่อนหน้านี้กับ
ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทอื่นๆ นั้น โดยสมาชิกบัตรจะไม่ยกเหตุดังกล่าว เพื่อปฏิเสธการชำระเงินให้แก่บริษัทบัตรฯ
5. สมาชิกบัตรสามารถทราบรายการชำระค่าสาธารณูปโภคและ/หรือค่าบริการรายเดือนอื่นๆ ได้จากใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตที่บริษัทบัตรฯ 
ส่งให้สมาชิกบัตรทุกเดือน
6. บริษัทบัตรฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดวงเงินชำระค่าบริการ ได้แก่ การชำระค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง /การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค / การประปานครหลวง และการชำระค่าโทรศัพท์ของ ทศท. รายการละไม่เกิน 30,000 บาท
7. ในกรณีที่สมาชิกบัตรมีข้อสงสัยในจำนวนเงินค่าบริการชำระค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการรายเดือนอื่นๆที่บริษัทบัตรฯ เรียกเก็บ สมาชิกบัตร
จะต้องติดต่อผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรง
8. บริษัทบัตรฯ จะเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิต และ/หรือหักค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการรายเดือนอื่นๆจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตร 
ในกรณีที่วงเงินบัตรเครดิตคงเหลืออยู่ในขณะนั้นเพียงพอกับค่าสาธารณูปโภคและ/หรือค่าบริการรายเดือนอื่นๆ และไม่เกินกำหนดชำระยอด
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรเครดิต หากบริษัทบัตรฯ ไม่สามารถทำการเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตหรือไม่สามารถหักค่าสาธารณูปโภคและ/หรือค่าบริการดังกล่าวจากบัญชีบัตรครดิตของสมาชิกบัตรได้ ผู้ให้บริการจะทำการแจ้งให้สมาชิกบัตรทราบโดยตรง
9. สมาชิกบัตรยอมรับและรับทราบว่า สมาชิกบัตรยินยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบ และเงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิตที่จะมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
และที่บริษัทบัตรจะแจ้งให้ทราบในอนาคตทุกประการ
10. หากสมาชิกบัตรต้องการยกเลิกบริการชำระค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการรายเดือนอื่นๆ ผ่านบัญชีบัตรเครดิต สมาชิกบัตรมีหน้าที่แจ้งยกเลิกต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง
11. ขอสงวนสิทธ์ ในการให้บริการนี้แก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น นิติบุคคล/ห้างร้านไม่สามารถสมัครใช้บริการนี้ได้
ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหา?