พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

ใช้ NOW! ช้อปสุดฟิน พร้อมลุ้นบินไปเปิดประสบการณ์สุดล้ำที่ญี่ปุ่น


สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม ลุ้นแพ็กเกจทัวร์เที่ยวญี่ปุ่นกับ เต ตะวัน มูลค่ากว่า 3.16 ล้านบาท*

รายละเอียดของรางวัล
แพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 158,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,160,000 บาท
 
เงื่อนไขการรับสิทธิ์ชิงโชค
 
สำหรับสมาชิกใหม่ บัตรเครดิต กรุงศรี นาวแพลทินัม
เมื่อสมัครและได้รับการอนุมัติบัตรฯ
ตั้งแต่ 15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66
สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม ปัจจุบัน
รับ 10 สิทธิ์
เมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุกๆ 500 บาท/ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
รับ 5 สิทธิ์
เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวดออนไลน์ครบทุกๆ 500 บาท/ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
รับ 1 สิทธิ์
เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ ครบทุกๆ 500 บาท/ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 
โปรดลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการผ่านทางแอป UCHOOSE เท่านั้น ครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ
(โดยพิมพ์คำค้นหาหน้าโปรโมชั่นว่า “NOWJP”)  โดยรอรับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการ (ฟรีค่าบริการ)

ลงทะเบียนผ่านแอป UCHOOSE
สแกนที่นี่

บัตรเครดิต กรุงศรี
 


พิเศษ สำหรับสมาชิกใหม่ บัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม

(ผู้ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภทหรือยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) เมื่อสมัครและได้รับการอนุมัติบัตรฯ ผ่านช่องทางแอปฯ UCHOOSE หรือ Website www.krungsricard.com ตั้งแต่ 15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66

รับเพิ่ม e-Coupon Shopee มูลค่า 1,000 บาท**
เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 10,000 บาทขึ้นไป และลงทะเบียนผ่าน UCHOOSE ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอป UCHOOSE พิมพ์ค้นหา “NOWJP” ที่หน้าเมนูโปรโมชั่น


15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

 

*เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • สงวนสิทธิ์การลุ้นรับรางวัลจับฉลากสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม ที่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายผ่านแอป UCHOOSE ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66
 • สมาชิกใหม่ บัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม หมายถึง บัญชีบัตรฯ ที่มีการสมัครและได้รับอนุมัติตั้งแต่ 15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66 พร้อมเปิดบัตร และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สำหรับสมาชิกใหม่ที่สมัครบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม และได้รับอนุมัติตั้งแต่ 15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66 รับ 10 สิทธิ์ เพื่อลุ้นชิงโชค เมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุกๆ 500 บาท/ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม
  • รับ 5 สิทธิ์ เพื่อลุ้นชิงโชค เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวดออนไลน์ครบทุกๆ 500 บาท/ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • รับ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นชิงโชค เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ ครบทุกๆ 500 บาท/ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม จะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวมหรือยกเว้น รายการยอดถอนเงินสดผ่านทุกช่องทาง, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ยอดใช้จ่ายหมวดกองทุนรวมทุกประเภท การซื้อหน่วยลงทุนต่างๆ การซื้อขายเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) รวมถึงโบรคเกอร์ซื้อขายหุ้นต่างๆ และยูนิตลิงค์, ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • รวมจำนวนรางวัลแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่นทั้งหมด จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 158,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,160,000 บาท
 • ในแพ็คเกจทัวร์ประกอบด้วยตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดรวมค่าภาษีสนามบิน, ค่าน้ำหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเครื่องบิน), ค่าภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเก็บจากสายการบินไทย ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ 9 ก.พ. 66, ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางและสุขภาพ, ค่าที่พักสำหรับ 2 ท่าน จำนวน 4 คืน, ค่าอาหาร, ค่ามัคคุเทศก์, ค่ายานพาหนะรถบัสนำเที่ยว, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการท่องเที่ยว และค่าทิปพนักงานขับรถ โรงแรม ร้านอาหาร มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ (แพ็คเกจทัวร์ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ)
 • มูลค่าของรางวัลเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 • บริษัทฯ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ผู้โชคดีได้รับ โดยผู้โชคดีจะต้องนำมูลค่าของรางวัลดังกล่าวไปรวมคำนวณเป็นเงินได้พึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีในอัตราก้าวหน้า ซึ่งอาจมีผลทำให้ต้องชำระภาษีเพิ่ม
 • บริษัทฯ จะดำเนินการรวบรวมสิทธิ์ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขกำหนดถูกต้องตามจำนวนสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับจากการใช้จ่ายตามเงื่อนไขระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66 และจับรางวัลทั้งหมดในวันที่ 12 มิ.ย. 66 ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 ใบอนุญาตเลขที่ 263/2566 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อผู้โชคดีสำรองไว้เพื่อใช้ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
 • บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ www.krungsricard.com และช่องทาง www.facebook.com/KrungsriCard ในวันที่ 20 มิ.ย. 66
 • พนักงานและครอบครัวพนักงานของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รวมทั้งบริษัทในเครือ และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 
*เงื่อนไขการรับรางวัล
 • ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่ง กรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 หรือตามที่กฎหมายประกาศกำหนด
 • บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้ได้รับรางวัลภายในวันที่ 25 มิ.ย. 66 ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ได้รับรางวัลได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ตอนสมัคร เพื่อแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับของรางวัล และแจ้งขั้นตอนถัดไปเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารสำหรับการเดินทาง
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันกับบริษัทฯ ว่าประสงค์จะรับรางวัลหรือไม่ ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 66 หากบริษัทฯ ติดต่อผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ และ/หรือ ผู้ได้รับรางวัลไม่ยืนยันความประสงค์ในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล, สำเนาบัตรประชาชน (ชื่อ-สกุลต้องตรงกับบัตรเครดิต) และจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายครบถ้วน พร้อมนำหลักฐานในการรับรางวัลยืนยันผ่านทางอีเมล หรือช่องทางที่ตัวแทนของบริษัทฯ แจ้งภายในวันที่ 30 มิ.ย. 66
 • เงื่อนไขรางวัลแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น
  • ผู้ได้รับรางวัลแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น ต้องเป็นผู้ร่วมเดินทางด้วยเท่านั้น
  • กรณีผู้ได้รับรางวัล และ/หรือ ผู้ติดตามไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย และ/หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศญี่ปุ่น จะถือว่าได้รับรางวัลแล้วและเป็นการสิ้นสิทธิการรับรางวัลดังกล่าวทันที
  •  ผู้ได้รับรางวัลและผู้ติดตามต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
  • ผู้ได้รับรางวัลและผู้ติดตามต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม และเป็นวัคซีนยี่ห้อที่องค์การอนามัยโลก หรือ WHO รับรอง ในกรณีสำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือ ฉีดไม่ครบ 3 เข็ม จะต้องแสดงใบรับรองผลตรวจโควิด RT-PCR เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (เด็กอายุน้อยกว่า 6 ขวบ ไม่จำเป็นต้องตรวจ)
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ติดตามจะเดินทางทั้งไป – กลับ ในวันและเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในโปรแกรมทัวร์ด้วย
  • รางวัลดังกล่าวไม่รวมค่าจัดทำหนังสือเดินทาง เอกสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ได้รับรางวัลและผู้ติดตาม
  • รายละเอียดของบัตรโดยสารเครื่องบิน และที่พัก รวมถึงแพ็คเกจทัวร์ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัททัวร์กำหนด
 • กรณีที่มีการสละสิทธิ์ และ/หรือ ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด บริษัทจะติดต่อให้ผู้ได้รับรางวัลสำรองมารับรางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลสำรองจะต้องมารับของรางวัลภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 • บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ได้รับรางวัลให้แก่บริษัททัวร์ เพื่อประโยชน์ในการมอบของรางวัล หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขาย
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • บริษัทฯ ไม่ต้องชำระค่าทดแทน หรือ ค่าชดเชยใดๆ ในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ชิงโชคโดยไม่จำกัดจำนวนแต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล หากปรากฎชื่อซ้ำกันคณะกรรมการจะทำการจับฉลากผู้โชคดีรายอื่นทดแทน
 • ของรางวัลที่ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด คะแนนสะสม หรือของรางวัลอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่มียอดค้างชำระกับบริษัทฯ เกินกว่า 30 วัน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ทั้งหมดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือไม่เป็นไปตามสัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่บริษัทได้มอบรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว ทั้งนี้ถือเป็นดุลยพินิจ และสิทธิเด็ดขาดของบริษัทที่อาจขอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกได้
 • การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนสื่อโฆษณาต่างๆ โดยภาพถ่ายผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และบริษัทไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้โชคดี
 •  บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับของรางวัล หากพบความบกพร่อง กรุณาติดต่อผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
 • สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง วันเดินทาง รายละเอียด โรงแรม ห้องพัก กิจกรรม และสันทนาการ ใดๆ ในมูลค่าที่ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของสมาชิก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 เป็นสำคัญ โดยแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.krungsricard.com
 
**เงื่อนไขการรับ e-Coupon Shopee มูลค่า 1,000 บาท
 • สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกใหม่ บัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม ผู้ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภทหรือยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน UCHOOSE หรือ Website www.krungsricard.com และได้รับอนุมัติบัตรตั้งแต่ 15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66
 • สมาชิกใหม่บัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม (ผู้ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภทหรือยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) จะได้รับ e-Coupon Shopee มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 1 Code เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 10,000 บาทขึ้นไป พร้อมทั้งลงทะเบียนเข้าร่วมรายการผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE (ค้นหาพิมพ์ “NOWJP” ในหน้าเมนูโปรโมชั่น) ภายใน 30 วันหลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ โดยเริ่มนับยอดใช้จ่ายจากวันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเป็นต้นไป
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม จะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวมหรือยกเว้น รายการยอดถอนเงินสดผ่านทุกช่องทาง, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ยอดใช้จ่ายหมวดกองทุนรวมทุกประเภท การซื้อหน่วยลงทุนต่างๆ การซื้อขายเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) รวมถึงโบรคเกอร์ซื้อขายหุ้นต่างๆ และยูนิตลิงค์, ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • บริษัทฯ จะอัปโหลด e-Coupon เข้าแอปฯ UCHOOSE ในเมนู Coupon เมื่อสมาชิกบัตรฯ ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข โดยบริษัทฯ จะทำการอัปโหลด e-Coupon แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้
  • สมาชิกใหม่ที่อนุมัติวันที่ 15 มีนาคม 2566 – 30 เมษายน 2566  ได้รับ E-Coupon ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2566
  • สมาชิกใหม่ที่อนุมัติวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 ได้รับ E-Coupon ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 โดย e-Coupon จะแสดงผลที่หน้า "คูปองทั้งหมด" โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ e-Coupon จะมีอายุ 30 วันนับจากวันที่ได้รับ e-Coupon ผ่านแอป UCHOOSE หากไม่ใช้ภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี
 • สงวนสิทธิ์การรับ e-Coupon 1 Code / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก
 • e-Coupon Shopee มูลค่า 1,000 บาท สามารถนำไปใช้ที่ Shopee โดยค่าสินค้าหรือค่าบริการที่คงเหลือ หลังหักส่วนลดจาก E-Coupon จะต้องชำระด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม เท่านั้น
 • เงื่อนไขการใช้ e-Coupon Shopee เป็นไปตามที่เจ้าของสินค้า / บริการกำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของสมนาคุณเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่ส่งของสมนาคุณ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือมากกว่าในกรณีสินค้าที่จัดรายการส่งเสริมการขายหมด
 • การพิจารณาและคำตัดสินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงเดียวและถือเป็นที่สุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

Lady's Birthday สิทธิพิเศษในเดือนเกิด รับ SEPHORA e-Coupon 300 บาท*

เงินสดทันใจ กับบัตรเครดิต กรุงศรี

แตะจ่ายแบบไร้สัมผัส สะดวกปลอดภัย อุ่นใจกว่า

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 20%* ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ

แลกพอยต์รับคืนสูงสุด 20%*,**,**** + รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,600 บาท*** ที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ (โซนห้างฯ)

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์

แพลนทริปเที่ยวแบบคุ้มครบ จองห้องพักเริ่มต้น 800 บาท

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3%* ไม่ต้องลงทะเบียน เพียงเติมน้ำมันบางจากทั่วไทยครบทุก 800 บาท/สลิป

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น กับ 10 ร้านอาหารบุฟเฟต์ญี่ปุ่น

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้มสูงสุด 3 ต่อ

[AIA] รวมสิทธิพิเศษ เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยกับ เอไอเอ ทั้งปีแรกและปีต่ออายุ

ADIDAS SALE Y23 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%* (ไม่ต้องใช้พอยต์สะสมแลกรับ)

Be The Best of You Pride Month รับพอยต์ X3* ทั้งเดือน

รถเช่าราคาเริ่มต้น 950 บาท/วัน*

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%* เมื่อช้อปที่ ศูนย์การค้าเมกาบางนา (โซนพลาซ่า)

ช้อปที่ Boonthavorn ทุกสาขา และ ออนไลน์ www.boonthavorn.com

เติมน้ำมันพีทีที สเตชัน และช้อปที่ร้านค้าเครือโออาร์ รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,600 บาท*+แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 18%**

รับ M-Coupon รวมสูงสุด 400 บาท* ที่ MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง

Furniture Living & Design 2023 ลงทะเบียนรับของสมนาคุณ + แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10%

อิ่มอร่อย กับ Bar B Q Plaza

ผ่อนชำระสินค้า Amway 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท*

รับคุ้ม 2 ต่อ เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

Manchester United Schedule

อภิสิทธิ์เหนือระดับในการใช้บริการห้องรับรองที่สนามบิน กับ DragonPass

การโอนคะแนนไปยังบัตรโฮมการ์ด

Lady’s Monthly Special แลกพอยต์ e-Voucher เซฟพอยต์สูงสุด 45%*

หมดกังวลเรื่องลืมชำระบัตรเครดิต ด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติสำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา

[JAPAN] พร้อมเที่ยวญี่ปุ่น กับบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท บัตรเดียวครบคุ้ม รวมสิทธิพิเศษครอบคลุมทุกการเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

ทริปนี้ สุดคุ้ม จองที่พักผ่าน Agoda รับส่วนลด 6%

อิ่ม อร่อยรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10%* ที่ Siam Takashimaya

รับส่วนลด และแลกรับเครดิตเงินคืน กับบัตรเครดิต กรุงศรี ณ โรงพยาบาลสัตว์ และเพ็ทช็อป

ส่วนลด 10%* สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม จาก Hilton Sukhumvit Bangkok

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ สยามเลเซอร์ คลินิก

คุ้มทุกการชำระเบี้ยประกัน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท* + แลกพอยต์รับเพิ่ม

#ชีวิตติดออนไลน์ SALE จัดเต็มรับสูงสุด 4 คุ้ม* ลด แลก รับ คืน

รับส่วนลดสูงสุด 15%* + แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 15%** เมื่อช้อปสินค้า และอุปกรณ์กีฬาจากร้านแบรนด์กีฬาชั้นนำ ที่ร่วมรายการ

อิ่มคุ้มที่ แบล็ค แคนยอน

รับตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-โซล เกาหลีใต้* พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,600 บาท**

เติมน้ำมันบางจาก และช้อปร้านค้าในเครือ รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,600 บาท*+ แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 18%**

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Fufu Shabu (ฟู่ฟู่ ชาบู)

ผ่อนชำระสินค้าที่ Krungsri Apple Rewards Store 0% นานสูงสุด 10 เดือน*

รับส่วนลด 10%* ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 15%* เมื่อช้อปที่ศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ (โซนพลาซ่า)

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Penguin Eat Shabu

แลกรับเครดิตเงินคืน 13%* กับร้าน Cosmetic ที่ร่วมรายการ

อิ่มฟินรับหน้าร้อน รับส่วนลดสูงสุด 30%* ณ ร้านอาหารและโรงแรมชั้นนำที่ร่วมรายการ

Krungsri Mid Year Sale ช้อปให้สิ้นลิสต์ รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,600 บาท* + แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 18%**

ช้อปคุ้มๆ แบรนด์ในเครือ CMG Group แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

รับส่วนลดสูงสุด 7%* ที่ร้านขายยายอดนิยมในญี่ปุ่น

เที่ยวทั่วไทย คุ้มตลอดปี แลกรับเครดิตเงินคืน 13%* ทุกสัปดาห์

ช้อป บิวตี้ อเวนิว พลัส รับส่วนลด และบัตรกำนัลที่ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ

CLUB 21 END OF SEASON SALE UP TO 30% OFF

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็น Bangchak Point

Eastin Grand Sathorn Bangkok ส่วนลด 20%*

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 60,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย ณ โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ และช่องทางออนไลน์

รวมดีลการจองเที่ยวออนไลน์

รับส่วนลดทันที 5%*

Gourmet dining รับส่วนลดสูงสุด 20%* ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ

คุ้มทุกการจ่ายเบี้ยประกัน แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 10%*

สะสมง่ายทั้งรูดจ่าย แตะจ่าย หรือการจ่ายผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ทที่ผูกบัตรเครดิต

ส่วนลด 10%* สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม จาก DoubleTree by Hilton Sukhumvit Bangkok

รับส่วนลดสูงสุด 500 บาท* เฉพาะวันจันทร์ และรับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท* เฉพาะวันพิเศษ

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Kagonoya (คาโกะโนยะ)

สั่ง GrabFood รับส่วนลดรวมสูงสุด 680 บาท ตลอดรายการ

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Din Tai Fung (ติ่น ไท่ ฟง)

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%* เมื่อช้อปที่ศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ (โซนพลาซ่า)

บินครบคุ้ม ทุกมุมโลก เมื่อซื้อบัตรโดยสาร 11 สายการบินที่ร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16,000 บาท*

กินฟินเหมือนบินไปญี่ปุ่น รวมห้องอาหารญี่ปุ่นในโรงแรมชั้นนำ

ช้อปสินค้า และอุปกรณ์กีฬา จาก ADIDAS แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10% หนังสือ เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงาน

จ่ายเบี้ยประกัน ผ่านสาขาธนาคารกรุงศรี แลกรับเครดิตเงินคืน 10%*

สุดทุกแจแปนสไตล์ ที่ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10%* ที่โชว์รูม และศูนย์รถ ทั่วไทย

รับส่วนลด 10%* สำหรับบริการรถและเรือเช่า

สิทธิประโยชน์ประกัน ธนาคารกรุงศรี

MRT, ทางด่วนพิเศษ 5 สาย และดอนเมืองโทล์ลเวย์

ชำระเบี้ยประกันสุดคุ้ม รับเครดิตเงินคืน 0.6%* รับคืนรวมสูงสุด 18,000 บาท

ช้อปสินค้า และอุปกรณ์กีฬาจาก ร้านค้าแบรนด์ Nike ทุกสาขาและออนไลน์ รับส่วนลด + แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

แลกรับเครดิตเงินคืน 13%* ที่ Nu Skin

ความงามแบ่งจ่ายได้ 0% สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 32,000 บาท*

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 800 บาท* + แลกพอยต์รับเพิ่มรวมสูงสุด 60,000 บาท**,*** ที่ Siam Discovery และ Siam Center

ALL YOU CAN FLY คุณบินได้ เยอะมาก! ทุกเส้นทางในอเมริกา แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น โซล และบริสเบน บินกับสายการบินอีวีเอแอร์ รับส่วนลด 5%*

โอนกรุงศรี พอยต์ กับ พันธมิตรชั้นนำ

Lazada 6.6 Mega Wow Sale สำหรับส่วนลดสูงสุด 170 บาท

รับชุดอาหารสำหรับ 1 ท่าน* เมื่อจองชุดอาหารที่กำหนดตั้งแต่จำนวน 2 ท่านขึ้นไป ณ ร้านอาหารที่ประเทศญี่ปุ่นที่เข้าร่วมรายการ

ช้อป Shopee 6.6 รับโค้ดส่วนลด 320 บาท* พร้อมรับเครดิตเงินคืน 5%**

ผ่อนสินค้าที่ร่วมรายการที่บุญถาวร

Lazada 6.6 Mega Wow Sale สำหรับส่วนลดสูงสุด 170 บาทผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี มาสเตอร์การ์ด

สิทธิพิเศษเมื่อจองกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสประสบการณ์ญี่ปุ่น สุดพิเศษ จาก Wabunka ส่วนลด 10%*

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 2,500 บาท* + แลกพอยต์รับเพิ่มรวมสูงสุด 60,000 บาท**,*** ที่ Siam Paragon

SEPHORA รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7%* + แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10%**

ช้อปสินค้า และอุปกรณ์กีฬาจาก ร้านค้าแบรนด์ Asics Outlet ทุกสาขา แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

อิ่มคุ้ม 2 ต่อ ที่ THE PIZZA COMPANY

ช้อปตามสไตล์ แบบคุ้มๆ แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 12%* ทุกวัน

รับส่วนลด และแลกรับเครดิตเงินคืน กับ Pet n me

สิทธิประโยชน์ประกันอื่นๆ กับ Krungsri Broker

ช้อปซูเปอร์ฯ ทั้งร้านค้าและออนไลน์ แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 13%* ทุกสัปดาห์

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10% ที่ปั๊มน้ำมัน ทั่วไทย

สิทธิพิเศษ แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 15%*

รับส่วนลด และแลกรับเครดิตเงินคืน กับ โรงพยาบาลสัตว์ พันธพัฒน์

สิทธิพิเศษ สำหรับบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า

ช้อปของแต่งบ้านกับแบรนด์ชั้นนำ พร้อมรับสิทธิ์สุดคุ้ม

รับคุ้ม 2 ต่อ ที่สตาร์บัคส์

ช้อปสินค้า และอุปกรณ์กีฬาจาก ร้านค้าแบรนด์ Asics ทุกสาขาและออนไลน์ รับส่วนลด + แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

ช้อปที่ EVEANDBOY รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7%* + แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10%**

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 2,500 บาท* + แลกพอยต์รับเพิ่มรวมสูงสุด 60,000 บาท**,*** ที่ ICONSIAM และ ICS

รับส่วนลดบัตรโดยสารสายการบินสูงสุด 10%* เมื่อจองบัตรโดยสารจากต้นทางกรุงเทพฯ ไปยังปลายทางประเทศญี่ปุ่นด้วยสายการบิน ANA

B-QUIK ผ่อนสินค้า/บริการ 0%นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ

Lazada Mastercard Payday สำหรับส่วนลดสูงสุด 130 บาท

เรื่องญี่ปุ่นต้องกรุงศรี สิทธิพิเศษจากห้าง Keio Department Store

Lazada Payday สำหรับส่วนลดสูงสุด 130 บาท

เรื่องญี่ปุ่นต้องกรุงศรี สิทธิพิเศษจากห้าง Kintetsu Department Store Main Store Abeno Harukas

CARE ABOUT CAR ผ่อนสินค้าและบริการ 0% นานสูงสุด 10 เดือน

รับส่วนลดสูงสุด 500 บาท* เฉพาะวันจันทร์ และรับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท* เฉพาะวันพิเศษ

รับส่วนลด 5%* พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืน 12%** ที่เวชพงศ์โอสถ

รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20%* + รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 7,000 บาท** ที่ King Power ทั้งสาขาและออนไลน์

ช้อปสินค้า และอุปกรณ์กีฬาจาก แบรนด์ JD Sports online รับส่วนลด + แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

ช้อป Lazada รับโค้ดส่วนลด 220 บาท* พร้อมรับเครดิตเงินคืน 5%**

ช้อปของแต่งบ้านกับแบรนด์ชั้นนำ พร้อมรับสิทธิ์สุดคุ้ม ช้อปทั้งหน้าร้าน และออนไลน์

อร่อยคุ้มที่ BEST BEEF รับ ส่วนลด 15%*

ทริปญี่ปุ่นต้องเข้าแล้ว! Agoda รับส่วนลด 15% เมื่อจองโรงแรมที่ญี่ปุ่น

แหล่งแลกพอยต์ ผ่านแอป UChoose

Home Service by HomePro

รับส่วนลด และแลกรับเครดิตเงินคืน กับบัตรเครดิต กรุงศรี ที่โรงพยาบาล และร้านขายยาที่กำหนด

ช้อปสะดวก คืนคุ้ม แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 12%* ทุกสัปดาห์

รับบัตรกำนัลศูนย์การค้า สูงสุด 6,000 บาท* + แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10%**

อร่อยคุ้มที่ CAFE CHILI รับ ส่วนลด 10%*

ส่วนลด 15%* จาก Asia Books

MUJI รับคูปองมูลค่า 200 บาท* เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

ช้อป Shopee รับส่วนลด 220 บาท* พร้อมรับเครดิตเงินคืน 5%**

ช้อปสินค้า และอุปกรณ์กีฬาจาก Ari running ทุกสาขา แลกรับเครดิตเงินคืน 15%*

เที่ยว ช้อป คุ้มรอบโลก สะสมสกุลเงินต่างประเทศรับรวมสูงสุด 36,000 บาท*

Golden 99 ผ่อนทองและเครื่องประดับเพชร 0% สูงสุด 10 เดือน ผ่อนทองสุดปัง ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ และเครื่องประดับเพชร

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Kin Buffet (คิน บุฟเฟต์)

ผ่อนกับสถาบันการศึกษาชั้นนนำ 0 % นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 35,000 บาท*

MOnline 6.6 สำหรับส่วนลดสูงสุด 300 บาท

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%* เมื่อช้อปที่ศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ (โซนพลาซ่า)

ช้อปสินค้า และอุปกรณ์กีฬาจาก Ari football ทุกสาขา แลกรับเครดิตเงินคืน 15%*

เที่ยวช้อปคุ้มทุกมุมโลก ใช้สะสมสกุลต่างประเทศรวมช้อปออนไลน์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 32,000 บาท*

อร่อยคุ้มที่ EAT POT รับ ส่วนลด 10%*

ช้อปที่ INDEX LIVING MALL ทุกสาขา และออนไลน์ www.indexlivingmall.com

CHUBB เปิดประเทศเมื่อไหร่…พร้อมลุย! 10 วัน เพียง 205 บาท

รับส่วนลด และแลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนกับบัตรเครดิต กรุงศรี ที่คลินิกทันตกรรมชั้นนำ

รับส่วนลด และแลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนกับบัตรเครดิต กรุงศรี ที่หมวดคลินิก และสถาบันความงาม

เรื่องญี่ปุ่นต้องกรุงศรี เที่ยวฟิน in JAPAN

รับส่วนลด และแลกรับเครดิตเงินคืน กับ ไอ เลิฟ เพ็ท

อร่อยคุ้มที่ LEE CAFÉ รับ ส่วนลด 10%*

สั่ง LINE MAN รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 70 บาท* พร้อมรับเพิ่มเครดิตเงินคืน 5%**

ผ่อนเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน 0% นานสูงสุด 10 เดือน* ที่ GrandHome

เที่ยวญี่ปุ่น รูดเต็มจัดเต็ม!! รับคุ้มของกำนัลมูลค่าสูงสุด 10,190 บาท*

137 Pillars Suites and Residences Bangkok ส่วนลด 20%*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน OSHINEI (โอชิเน)

รับส่วนลด และแลกรับเครดิตเงินคืน กับ โรงพยาบาลสัตว์พญาไท 7

ช้อปสุดคุ้ม กับแบรนด์ ESPADA แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

Doctor A TO Z App มอบสิทธิพิเศษแก่บัตรเครดิต กรุงศรี

ช้อปสุดคุ้ม กับแบรนด์ EP แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

รับส่วนลด และแลกรับเครดิตเงินคืน กับ โรงพยาบาลสัตว์ด็อกเตอร์เพ็ท

ช้อปร้าน Takeya ที่ญี่ปุ่น รับส่วนลด 10%* เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 5,000 เยน

Amari Watergate Bangkok ส่วนลดสูงสุด 50%*

ช้อปที่ SB Design Square ทุกสาขา และออนไลน์ www.sbdesignsquare.com

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท* ตลอดรายการ เมื่อซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวญี่ปุ่น หรือ Inclusive Products (ตั๋วเครื่องบิน พร้อมที่พัก) กับ JTB THAILAND

Novotel Bangkok on Siam Square บุฟเฟ่ต์ราคาพิเศษ

Lazada Derma Care รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท

รับส่วนลด 5%* เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตร JCB ที่ MARUI

ช้อปสุดคุ้ม กับแบรนด์ ESP แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

ช้อปสุดคุ้ม กับแบรนด์ F FASHION แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

มัดรวมเครื่องฟอกอากาศ สู้ PM 2.5 เซฟพอยต์สูงสุด 58%

แลกรับเครดิตเงินคืน กับ Pet mall

แบ่งจ่ายเครื่องประดับสุดคุ้ม 0% สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 30,000 บาท ตลอดรายการ

Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ส่วนลดสูงสุด 15%*

Sushiro รับส่วนลด 200 บาท

ดีลดีๆ บินไหนก็ได้คืน เมื่อซื้อบัตรโดยสาร 7 สายการบินที่ร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,400 บาท*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้านบ้านหญิง

แบ่งจ่าย 0%* นาน 6 เดือน ขึ้นไป พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 35,000 บาท* ตลอดรายการ

NocNoc 6.6 SUPER SALE รับส่วนลดสูงสุด 6,666 บาท

ช้อปคุ้มๆ ที่ AIIZ แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

รับส่วนลดสูงสุด 15%* ณ ร้านอาหารและโรงแรมชั้นนำที่ร่วมรายการ

รับส่วนลด 8%* เมื่อจองโรงแรมที่ร่วมรายการ

ช้อปสนุก ช้อปคุ้ม ที่ BicCamera ทั่วญี่ปุ่น รับส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมาย กับบัตรเครดิต กรุงศรีวีซ่า เท่านั้น

E-COUPON Farm Design (ฟาร์ม ดีไซน์) แลกรับเครื่องดื่มชีสเค้กปั่น 1 แก้ว มูลค่า 135 บาท

ผ่อนสินค้าออนไลน์ที่ Lazada

The Westin Grande Sukhumvit Bangkok ส่วนลดสูงสุด 20%*

ช้อปสินค้าจากแบรนด์ niko and … แลกรับเครดิตเงินคืน 13%*

ช้อปสนุก ช้อปคุ้ม ที่ BicCamera ทั่วญี่ปุ่น รับส่วนลดสูงสุด 15%*

Nocnoc Payday ช้อปสินค้าดีลดีส่งท้ายเดือน รับส่วนลดสูงสุด 4,000 บาท

ชีวิตติดออนไลน์ แลกพอยต์รับส่วนลด เซฟพอยต์ 18%*

DoubleTree by Hilton Bangkok Ploenchit ส่วนลด 10%*

ดูแลสุขภาพที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (ซอยศูนย์วิจัย) รับส่วนลดกับบัตรเครดิต กรุงศรี

ช้อปสินค้า และอุปกรณ์กีฬาจาก SUPERSPORTS แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

ช้อปสินค้า และอุปกรณ์กีฬาจาก SUPERSPORTS ออนไลน์ แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

SALA Hospitality Group รับส่วนลดสูงสุด 20%*

ใช้ 999 พอยต์ แลกรับส่วนลด มูลค่า 100 บาท ที่ร้าน EST.33

โรงพยาบาลพระรามเก้า ให้บริการทางการแพทย์ถึงบ้านคุณ พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี

จองทริปเที่ยวสุดคุ้ม กับ Klook รับส่วนลด 12%*

พอยต์คืนคุ้ม กับชีวิตติดออนไลน์

ผ่อน มือถือ คอมพิวเตอร์ และแก็ดเจต ที่ร้านค้าชั้นนำ 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14,000 บาท*

อิ่มคุ้ม รับ 2 ต่อ ที่ นีโอ สุกี้

แลกพอยต์ดูหนัง ที่ Century The Movie Plaza

อร่อยคุ้มที่ NETA GRILL รับ ส่วนลด 10%*

โรงพยาบาลพญาไท ให้คุณพิเศษ 3 ต่อ

SkinX แอปดูแลผิวครบวงจร มอบสิทธิพิเศษมากมาย สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต กรุงศรี

ช้อปสุดคุ้ม กับแบรนด์ Ltd แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

เที่ยวญี่ปุ่น แวะช้อป Don Quijote Japan รับส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมาย กับบัตรเครดิต กรุงศรีวีซ่า เท่านั้น

ดูแลความงาม รับส่วนลดสูงสุด 15%* ที่ iSky Center

ช้อป Boots และ Watsons รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 24%*

จองหัองพักที่ญี่ปุ่น และไทย หรือทั่วโลกรับส่วนลดสูงสุด 15%* กับ Agoda

รับส่วนลดสูงสุด 50%* และแลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนที่ โรงพยาบาลสมิติเวช

รับส่วนลด 10%* ที่ TSURUHA

อร่อยคุ้มที่ พระราม 9 ไก่ย่าง รับ ส่วนลด 10%*

You Go Girl! ดีลนี้เพื่อ “เธอ” เตรียมความพร้อมในทุกเวลาสำคัญของชีวิต

บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge ส่วนลดสูงสุด 40%* เมื่อเดินทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ยิ่งช้อป ยิ่งแลก ยิ่งได้คืนคุ้ม

ช้อปสินค้า และอุปกรณ์กีฬาจาก เครือ REV EDITION แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

Bonchon มอบส่วนลด 150 บาท* เมื่อทานครบ 1,000 บาท

เติมเต็มทุกประสบการณ์ท่องเที่ยวกับ KKday

PAYDAY กับ ShopAt24 สำหรับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท ALL member Coin สูงสุด 600 Coin และแก้วพรีเมียม

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Earw Thai เอี่ยวไถ่ สุกี้โบราณ

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Saemaeul (แซมาอึลชิกตัง)

แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 30,000 บาท ตลอดรายการ

แสดงบัตร JCB เพื่อรับสมุดรวมคูปอง* ที่ Okinawa Outlet Mall ASHIBINAA Information Center

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ ของขวัญคลินิก

เที่ยวใต้ พัก 2 คืนคุ้มกว่า รับส่วนลดห้องพักสูงสุด 69%

รับเลย! ส่วนลด 250 บาท* เมื่อจองออกรอบที่ Golfdigg ตามเงื่อนไข

ช้อปกับบัตรเครดิต กรุงศรี แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10%* ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

รับส่วนลดค่าส่งสูงสุด 30 บาท* เมื่อช้อปตามเงื่อนไข ที่ Shopee

เช่ารถกับ BIZCAR RENTAL รับส่วนลดสูงสุด 45%*

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ ชาเมอร์ คลินิก

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Song Fa (ซงฟา)

ช้อปออนไลน์ เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน ผ่อนสบาย และ รับเครดิตเงินคืน

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ ด็อกเตอร์โทนี่คลินิก

เช่ารถ AVIS ง่าย จ่ายคุ้มยิ่งกว่า รับส่วนลด 50 บาท/วัน*

แพ็คเกจคลอด 0% นาน 10 เดือน ที่ เครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล และโรงพยาบาลการุญเวช

จองรถเช่าที่ Avis รับสิทธิ์จองรถเช่าราคาพิเศษสุดๆ

รถเช่าราคาคุ้มค่า เริ่มต้นวันละ 950 บาท* ที่ Drive Car Rental เท่านั้น

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ พรเกษมคลินิก

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ SUPERSPORT

ผ่อนสินค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการที่ Shopee

ผ่อนเฟอร์นิเจอร์และชุดครัวที่ STARMARK

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน FUKU INTOWN (ฟุคุ อินทาวน์)

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ พฤกษาคลินิก

รวมดีลสุดหรูโรงแรม ร้านอาหาร และอีกมากมาย เมื่อช้อปที่ Megatix

J Shopping เพลิดเพลินการใช้จ่าย ณ ประเทศที่ร่วมรายการ พร้อมรับเครดิตเงินคืน 1%

J Dining อิ่มอร่อยกับส่วนลดร้านอาหาร พร้อมรับเครดิตเงินคืน 3%

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ ลักซ์ชัวรี่ คลินิก

พอยต์ลดคุ้ม แลกรับส่วนลดเติมน้ำมัน กับ 4 ปั๊มใหญ่

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Greyhound Café (เกรฮาวด์ คาเฟ่)

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ ลา กราซ คลินิก

จองหัองพักทั่วโลก รับส่วนลดสูงสุด 12%*กับ Expedia

แลกพอยต์แทนส่วนลด ที่ Krungsri Apple Rewards Store

ช้อปที่โฮมโปรออนไลน์ทุกวันพฤหัส รับส่วนลดสูงสุด 500 บาท*

LINE MAN มอบส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 50 บาท* เมื่อจ่ายผ่านบัครเครดิต กรุงศรี

จองที่พักสุดคุ้ม กับ Hotels.com รับส่วนลด 8%* เมื่อจองผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า

แลกพอยต์สุดคุ้ม ดีลดี ไอเทมเด็ด เซฟพอยต์สูงสุด 67%*

Aurora กรุงศรีเดย์ ผ่อนทองรูปพรรณ 0% 8 เดือน ยกเว้นค่าธรรมเนียมรูดบัตร

ช้อป Lazada รับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท*

จองรถเช่าทั่วโลก รับส่วนลดทันที 6%* เมื่อจ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี

ดีลสุดคุ้ม รับส่วนลด 10%* ร้านอาหารดัง เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี

ช้อปสินค้าจาก CCDOUBLEO แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

ช้อปสินค้าจาก CHAPS แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

ตั๋วหนัง Major ราคาพิเศษ เมื่อจ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี JCB

ช้อป Shopee รับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท*

พอยต์ช้อปคุ้ม ที่ซูเปอร์มาร์เก็ต

Central App รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท

แลกพอยต์รับส่วนลด 10% ที่ร้าน Tora Yakiniku x Café กับบัตรเครดิต กรุงศรี

ส่วนลดสูงสุด 30%* สำหรับการใช้บริการ VIP meet & assist The Coral Lounge ที่สนามบิน

อร่อย คุ้ม ที่ Au Bon Pain เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี

เติมน้ำมันที่ PT Station รับส่วนลด 40 บาท*

ช้อปสินค้าจาก FRED PERRY แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

H&M, H&M HOME, รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% + แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

รับส่วนลด 15%* เมื่อซื้อแผนประกันภัยที่ร่วมรายการของ MSIG

บริการห้องรับรองพิเศษ The Coral Lounge ส่วนลดสูงสุด 50%*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน KINGKONG BUFFET

CRYOVIVA ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท*

Monline รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท

The Berkeley Hotel Pratunam ส่วนลดสูงสุด 35%*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Nice Two Meat U

ร้านทำฟันชั้นนำ ผ่อนชำระ 0% รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13,000 บาท*

Shopee 6.6 ถูกสุดเที่ยงคืน-ตีสอง รับส่วนลดสูงสุด 280 บาท

Trip.com ทุกการเดินทางเป็นเรื่องง่ายๆ รับส่วนลด 7%* หรือ โค้ดส่วนลดพิเศษ

ช้อปสินค้าจาก JASPAL แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

ช้อปสินค้าจาก MISTY MYNX แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

ทรีปนี้มีแต่คุ้ม เมื่อใช้บัตรเครดิต กรุงศรี จองที่พักผ่าน Booking.com รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%*

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็น ABC Point ผ่าน TrueMoney Wallet ได้แล้ววันนี้

อิ่มอร่อยมื้อหรู ณ โรงแรมชั้นนำ ตลอดทั้งปี

รับส่วนลด 80 บาท* เมื่อสั่ง Foodpanda ตามเงื่อนไข (สิทธิ์เต็มแล้ว)

โปรโมชั่นผ่อนสินค้าที่ร่วมรายการที่ โกลบอลเฮ้าส์

สั่ง foodpanda รับส่วนลด 80 บาท* พร้อมรับเพิ่มเครดิตเงินคืน 5%**

ผูกแล้วจ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท รับคุ้มสูงสุด 4 ต่อ

สั่ง ShopeeFood รับส่วนลดค่าอาหาร 70 บาท* พร้อมรับเพิ่มเครดิตเงินคืน 5%**

รับส่วนลด 200 บาท* เมื่อช้อปที่ Lazada ทุกวันพุธ

ช้อปสินค้าจาก ROYAL IVY REGATTA (RIR) แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

ช้อปสินค้าจาก ZARA แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

สิทธิพิเศษจาก Krungsri Boarding Card

สั่ง GrabFood รับส่วนลดค่าอาหาร 80 บาท* พร้อมรับเพิ่มเครดิตเงินคืน 5%**

คุ้มทุกออร์เดอร์กับ Foodpanda รับส่วนลดสูงสุด 120 บาท* + เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,600 บาท**

ผ่อนเฟอร์นิเจอร์ ที่ Index Shop Online 0% นานสูงสุด 6 เดือน

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็น Sky Points ผ่าน ALLY SKY REWARDS Application

สั่งกิน ช้อป เที่ยว กับ Robinhood รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,600 บาท*

แบรนด์ในเครือ JASPAL แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

ช้อปสินค้าจาก แบรนด์ในเครือ ZARA แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

บินคุ้ม ตลอดปี แลกรับเครดิตเงินคืน 10%* ทุกสัปดาห์

ผูกแล้วจ่ายผ่าน Rabbit LINE Pay รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,600 บาท*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน GYU-YA YAKINIKU

อิ่มคุ้ม! เริ่มต้นเพียง 349 บาท* กับ 3 เมนูราคาพิเศษ

LUCKY UPOINT แลก 9 พอยต์ ลุ้นบัตรกำนัลทองออโรร่า รวมมูลค่า 300,000 บาท

ผ่อนที่นอน เครื่องนอน Omazz, Lotus, Mattress City, Dunlopillo ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ผูกแล้วจ่ายผ่าน ShopeePay รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,600 บาท*

บริการเช่ารถและทัวร์เที่ยวต่างประเทศกับ Klook รับส่วนลดสูงสุด 10%*

ช้อปสินค้าจากกับแบรนด์ในเครือ PP GROUP แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

ก่อนเดินทางแวะพักผ่อนที่ Miracle Lounge แลกพอยต์รับ E-COUPON เซฟพอยต์สูงสุดถึง 50%

ห้ามพลาด!! ช้อปที่ Matsumoto รับเครดิตเงินคืน 12%*

ช้อปปิ้งออนไลน์ กับ TikTok Shop รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,600 บาท*

อร่อยคุ้มที่ SOUTH TIGER รับ ส่วนลด 10%*

คุ้มทุกออร์เดอร์กับ Grab รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท* + เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,600 บาท**

ช้อปความคุ้มค่าที่ Tops รับบัตรของขวัญมูลค่า 100 บาท*

โอนคะแนน airasia points รับโบนัส 50%*

ช้อปสินค้าจากกับแบรนด์ในเครือ CLUB21 แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Mongkok Sukiyaki

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Neta Grill

KT Optic ผ่อนชำระ 0% รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13,000 บาท*

ผ่อนได้ทุก Lifestyle ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13,000 บาท*

ONESIAM SuperApp รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,600 บาท

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็น คะแนน Max Point

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน ชาบู ปิ้งย่าง

Luxury Watch แบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือนขึ้นไป พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 210,000 บาท*

Nocnoc รับส่วนลดสูงสุด 4,000 บาท

GMM Oshopping รับส่วนลดสูงสุด 10%

พิธานกรีน แบ่งจ่าย 0%* นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท*

อร่อยคุ้มที่ ก๋วยเตี๋ยวเรือไทยไทย รับ ยำคอหมูทอด มูลค่า 259 บาท*

ลดค่าบิลบัตร พอยต์ช่วยได้

[JAPAN] พร้อมเที่ยวญี่ปุ่น ด้วยบริการสุดพิเศษที่สนามบินในญี่ปุ่นจาก JAL ABC รับส่วนลดทันที 15%

JCB Japan Guide Application

เครื่องชาร์ตรถยนต์ไฟฟ้า Power Envision แบ่งจ่าย 0% * นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท*

RS Mall รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท

Saha Group Online รับส่วนลดสูงสุด 7%

The Okura Prestige Bangkok ส่วนลดพิเศษค่าอาหาร

ช้อปที่ UFM Fuji Super รับเครดิตเงินคืน 12%*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น กับ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ

SAHAPAT DELIVERY รับส่วนลดสูงสุด 110 บาท

Sahapat Online รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท

Solar Roof โซล่าร์รูฟท็อป แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น กับห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ

The Sukosol Bangkok ส่วนลดพิเศษค่าอาหาร

ชี้เป้าแลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้านขนม และ เครื่องดื่มชื่อดัง

SHOP CHANNEL รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท

ShopAt24 รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท

รวม 10 ร้าน Plant Based Foods เอาใจสายเฮลตี้รักสุขภาพ

Mitsui Outlet – In Japan รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ ณ เอาท์เล็ทที่ร่วมรายการ

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็นไมล์สะสม กับ 5 สายการบินชั้นนำ

tohome.com รับส่วนลดสูงสุด 10%

THAI STEMLIFE ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท

อร่อยคุ้มที่ WAAN THAI รับ ส่วนลด 5%*

Topvalue.com รับส่วนลดสูงสุด 10%

TV Direct รับส่วนลดสูงสุด 150 บาท

จะมื้อไหน ก็อร่อยคุ้มกับบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า ที่แอป LINE MAN

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ กาแฟพันธุ์ไทย

รับคุ้มหลายต่อ เมื่อช้อปหนังสือที่นายอินทร์ ทั้งสาขา และ ออนไลน์

อยู่ที่ไหนก็เที่ยวได้ กับ TraveliGo

ช้อปสะดวก คุ้มค่ากับบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่าและทรูมันนี่

WISH รับส่วนลดสูงสุด 10%

สมัครบัตรใหม่ แล้วผ่อนทองคำภายใน 45 วัน รับเครดิตเงินคืน 500 บาท

รวมดีลพิเศษ อร่อยฟินรับ หน้าฝน ที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการ รับส่วนลดสูงสุด 13%

ฟีเจอร์ใหม่ ใหม๊ ใหม่ U EATS ดีลเด็ด โปรดี ร้านดัง รีวิวแจ่ม

รับส่วนลด 10%* จาก โออิชิ กรุ๊ป

ลดค่ากำเหน็จ 66%* แบบไม่ต้องลุ้น ที่ บางกอกโกลด์ส ทุกสาขาทั่วประเทศ

SASOM แฟชั่นไอเทม เเละของสะสมแบรนด์ดัง รับส่วนลดสูงสุด 300 บาท

FIRSTER รับส่วนลดสูงสุด 10%

AIA แบ่งจ่ายค่าเบี้ยประกันปีแรก 0% นาน 7 เดือน

อร่อยคุ้ม คำพูน รับส่วนลด 5%*

ผ่อนทอง 0% นานสูงสุด 10 เดือน Bangkok Golds พร้อมรับเครดิตเงินช้อปทองต่อ 500 บาท ที่บางกอกโกลด์ส ทุกสาขา

Centara Grand at CentralWorld ส่วนลดสูงสุด 25%*

บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge แลกรับ E-COUPON SAVE POINTS สูงสุด 50%* หรือ ส่วนลดสูงสุด 40%*

Advice Online รับส่วนลดสูงสุด 800 บาท

Jay Mart Store รับส่วนลดสูงสุด 10%

Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok ส่วนลดสูงสุด 25%

Central ผ่อนหนักให้เป็นเบา 0% ทุกแผนก ทุกชิ้น ทั้งห้าง สูงสุด 10 เดือน

PARKROYAL Suites Bangkok ส่วนลด 15%

ผ่อนเพชรที่ Golden99 รับเลยเครดิต 500 บาท ไปช้อปทองต่อ

แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ จาก SF Cinema

Beauticool รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท

Q-CHANG รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท

แบ่งจ่ายค่ารักษาพยาบาล รับเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท สำหรับวัยเก๋า เบาใจอายุ 60+

ทำเลสิค ผ่อนได้ 0% นานสูงสุด 10 เดือน ณ โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Shabushi

ServisHero รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท

อร่อยคุ้มที่ YUZU RAMEN รับ DEEP FRIED OYSTER มูลค่า 295 บาท*

อร่อยคุ้มที่ YUZU SUKI รับ HOTATE & TORO ROLL มูลค่า 595 บาท

Summer Deal แบ่งจ่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ชั้นนำ 0% สูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 35,000 บาท

แบ่งจ่ายประกันชีวิต 0% นานสูงสุด 10 เดือน

Anantara Riverside Bangkok Resort ส่วนลดสูงสุด 15%*

Golfdigg รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท

Nescafe Dolce Gusto รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,600 บาท

Anantara Siam Bangkok Hotel ส่วนลด 10%*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน SHIBUYA SHABU

แบ่งจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และ/หรือ ประกันสุขภาพ 0% นาน 3, 6, 10 เดือน ที่ โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์

รับส่วนลด 30%* จาก The Okura Prestige Bangkok

ช้อปออนไลน์ ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด 10 เดือน

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน SLOTH SUKIYAKI

Andaz Pattaya Jomtien Beach ส่วนลดสูงสุด 15%*

AIS Online รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,600 บาท

JIB Online รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,600 บาท

Avani+ Riverside Bangkok Hotel ส่วนลดสูงสุด 15%*

ประกันภัย Online Insurance Nationwide แบ่งจ่ายเบี้ยประกันภัย 0% นานสูงสุด 10 เดือน สิทธิพิเศษ รับเครดิตเงินคืนถึง 2 ต่อ

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Sukishi Buffet

เครือโรงพยาบาล เปาโลแบ่งจ่าย 0% นาน 4 เดือน หรือ เลือกแบ่งจ่ายดอกเบี้ยพิเศษ 0.65% นานสูงสุด 10 เดือน

Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park ส่วนลด 10%*

Samsung Online รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,600 บาท

True Store รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,600 บาท

Banyan Tree Bangkok ส่วนลดสูงสุด 35%*

บริการห้องรับรองพิเศษ The Coral Lounge แลกรับ E-COUPON SAVE POINTS  สูงสุด 70%*

Power Buy Summer ผ่อน 0%

ผ่อนทองรูปพรรณ 0% นาน 9 เดือน รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 299 ทุกวัน ที่ห้างทองหวังโต๊ะกัง, อยากมีตัง, เยาวราชทองดี ทุกสาขาทั่วประเทศ

Capella Bangkok ส่วนลด 10%*

GoWabi รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,600 บาท

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Tudari (ทูดาริ)

HDmall.co.th รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,600 บาท

Holiday Inn Bangkok Sukhumvit มา 2 จ่าย 1*

รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ เพียงโอนคะแนนกรุงศรี พอยต์ และเลือกทำรายการ Cashback อัตโนมัติ ผ่าน utu application

แบ่งจ่ายเบี้ยประกันชีวิต 0% สูงสุด 10 เดือน พร้อมแลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน

Hotel Nikko Bangkok ส่วนลดสูงสุด 20%*

Konvy รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,600 บาท

Millennium Hilton Bangkok ส่วนลดสูงสุด 30%*

Wemall รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,600 บาท

แบ่งจ่ายค่าเบี้ยประกันสุดคุ้ม รับสิทธิ์พิเศษถึง 2 ต่อ

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Mezzo (เมซโซ่)

คุ้มทุกออร์เดอร์กับ LINE MAN รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท* + เครดิตเงินคืนรวมสูงสุง 6,600 บาท**

Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel ส่วนลด 15%*

Pathumwan Princess Hotel ส่วนลด 20%*

E-COUPON Super Online แลกโค้ดส่วนลด ช้อปซูเปอร์ออนไลน์ชั้นนำที่ร่วมรายการ

ผ่อนทอง 0% นานสูงสุด 10 เดือนที่ ห้างทองพรีเมี่ยมโกล์ด ห้างทองอันดับ 1 ทุกสาขาทั่วประเทศ

Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok ส่วนลด 15%*

The Peninsula Bangkok ส่วนลด 20%*

Robinson ผ่อนหนักให้เป็นเบา 0% ทุกแผนก ทุกชิ้น ทั้งห้าง สูงสุด 10 เดือน

Robinson แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน ทุกชิ้น ทั้งห้าง

Major Group จอง-แลก-ง่าย ได้ทันใจ ผ่านแอป UCHOOSE

คุ้มทุกออร์เดอร์กับ ShopeeFood รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท* + เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,600 บาท**

POINT TO INVEST แลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกับ บลจ. กรุงศรี

แลกพอยต์ รับ Sim2fly กับ บัตรเครดิต กรุงศรี

Shopee Supermarket รับส่วนลดสูงสุด 150 บาท

รับส่วนลด 7% จาก Skootar ขนส่งด่วนออนไลน์ มือโปร และจ่ายด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี

ผ่อนเครื่องประดับเพชร 0% นานสูงสุด 10 เดือน ที่ร้าน ออโรร่า

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็น คะแนนเดอะวัน ได้ทันที ผ่านแอป UCHOOSE

เติมเกมที่ termgame.com รับส่วนลดรวมสูงสุด 150 บาท*

พอยต์แบ่งปัน กับบัตรเครดิต กรุงศรี ผ่านมูลนิธิและองค์กรการกุศล ต่างๆ

ช้อปสินค้าที่ร่วมรายการอผ่อนนานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับความพิเศษ 2 ต่อ

ผ่อนสินค้าทุกชิ้น 0% นานสูงสุด 10 เดือน + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 70,000 บาท*

7-Eleven แลกพอยต์เป็นคูปองแทนเงินสด รับคูปองส่วนลดสูงสุด 80 บาท

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็น AOT POINT ผ่าน Sawasdee by AOT Application

สอบ IELTS ที่ British Council ชำระด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Café Amazon

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น กับบัตรเครดิต กรุงศรี ที่ ห้างสรรพสินค้า Central และ Robinson ทุกสาขา

โอน Krungsri Point เป็น ChomCHOB Point

แบ่งจ่ายค่าเทอมโรงเรียนชื่อดัง ด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน + ความคุ้มค่า 2 ต่อ

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Black Canyon แลกรับ E-COUPON ส่วนลด มูลค่า 100 บาท*

E-COUPON ร้านคาเฟ่ ขนม และ เครื่องดื่ม เริ่มต้น 299 พอยต์

ผ่อนทองกับบัตรเครดิต กรุงศรี รับดอกเบี้ยพิเศษ นานสูงสุด 10 เดือน

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Coffee World

แบ่งจ่ายเบาใจ ทุกค่ารักษาพยาบาล สำหรับโรงพยาบาลที่ร่วมรายการ ให้คุณพิเศษ 2 ต่อ

ผ่อนสินค้าตกแต่งบ้าน 0% สูงสุด 6 เดือน* พร้อมรับความพิเศษมากมายที่ IKEA

เก่งภาษาอังกฤษไปกับ Inlingua พร้อมแบ่งจ่ายสบายด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Evaime Shabu

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน KIN

E-COUPON Monomax แลกรับแพ็กเกจ MONOMAX สูงสุด 30 วัน

ผ่อนสินค้า Kingpower 0% หรือ ผ่อนอัตราดอกเบี้ยพิเศษนานสูงสุด 10 เดือน

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น กับ บัตรเครดิตกรุงศรี ที่ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Shabu Smile

ผ่อนง่าย ได้ทันที 24 ชั่วโมง ผ่าน UCHOOSE

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ TAROTO

โอน Krungsri Point เป็น Homecard Point ผ่าน UCHOOSE Application

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ ฮั่วเซ่งฮง ติ่มซำ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด 6 เดือน พร้อม รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท

แม่บ้านเตรียมช้อป BabyLove & Certainty รับส่วนลด 220 บาท*

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ MISS MAMON

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่

รับโค้ดส่วนลดสูงสุด 750 บาท* และรับ Fast Track อัพเกรดเป็น Shopee Platinum

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น จ. ระยอง

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Pizza Hut

รับส่วนลดทันที 7% เมื่อใช้บริการจาก SKOOTAR

โอน-รับพอยต์ ชาร์จความสุขได้เพิ่ม ผ่านแอป UCHOOSE

แลกพอยต์ที่ Sakura Lounge SAVE POINTS ทันที 60%*

รับเลย! Siam Gift Card สูงสุด 500 บาท* สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี

Amways แลกคะแนนแทนส่วนลด ด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Naiin กับบัตรเครดิต กรุงศรี

ผ่อนคอร์สเรียน PIM FOOD ACADEMY นานสูงสุด 10 เดือน

ผ่อนค่าเทอมโรงเรียนสาธิตสถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ นานสูงสุด 10 เดือน

บินใกล้ บินไกล ใช้พอยต์สะดวก และรับแอร์พอร์ตลีมูซีน

ผ่อนค่าเทอม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นานสูงสุด 10 เดือน

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Sukishi Korean Charcoal Grill

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Sizzler

แลกคะแนนแทนเงินบริจาค ทุก 1,000 พอยต์ = แทนเงินบริจาค 100 บาท

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ ตั้ง ฮั่ว เส็ง

แบ่งเบาค่าใช้จ่าย แบ่งชำระรายเดือน 0% นาน 3 เดือน

ช้อปที่เครือ The mall group แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน The Pizza Company

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน True Coffe GO

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน มานี มี หม้อ

โอน Krungsri Point เป็น UTU Points

VERANDA RESORT & VERANDA COLLECTIONS ทุก 1,000 พอยต์ แทนส่วนลด มูลค่า 100 บาท*

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็น VIZ Coin ไว้ช้อปคุ้มแอป ONESIAM

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ WaWaCha

ฉลองไทวัสดุสาขาเปิดใหม่ ให้ลูกค้าบัตรเครดิต กรุงศรี ใช้พอยต์แลกรับเครดิตเงินคืน 12%*

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 39,000 บาท + แลกรับส่วนลด 10%*เมื่อช้อปที่ Office Mate ทุกสาขา

Harrow International School Bangkok แบ่งจ่าย 0%* ทุกค่าใช้จ่าย กับบัตรเครดิต กรุงศรี

Supersport x บัตรเครดิต กรุงศรี ให้ผ่อนสินค้า 0% นานสูงสุด 10 เดือน เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ

ผ่อนสินค้าที่ The Mall 0% ทั้งร้าน ทุกชิ้น นานสูงสุด 4 เดือน

ซื้อประกันภัย TQM แบ่งจ่ายเบี้ยประกันภัย 0% นาน 4 เดือน หรือ เลือกแบ่งจ่ายดอกเบี้ยพิเศษ*

ช้อป ไทวัสดุ ผ่อน 0%* ทุกชิ้น รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 70,000 บาท* ทุกสาขา และออนไลน์

ผ่อน 0%* นาฬิกา และจิวเวลรี ที่ Robinson รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 60,000 บาท*

Basis International School Bangkok แบ่งจ่าย 0%* กับบัตรเครดิต กรุงศรี

Rugby School Thailand ผ่อน 0%* ทุกค่าใช้จ่าย กับบัตรเครดิต กรุงศรี

ทุกค่าใช้จ่ายที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ ผ่อน 0%* ด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี

Singapore International School Bangkok (SISB) แบ่งจ่าย 0%* กับบัตรเครดิต กรุงศรี

ผ่อน 0%* เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องนอน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 60,000 บาท*

ผ่อน 0%* เครื่องครัว, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องนอน ที่ Central รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 60,000 บาท*

ผ่อน 0%* นาฬิกา และจิวเวลรี ที่ Central รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 60,000 บาท*

ผ่อนที่ Wall Street 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท

ลดค่ากำเหน็จ 66% ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือนตลอดปี 2566

ผ่อนทองในเดือนเกิด รับเครดิตเงินคืน 10 เท่าของอายุ

ยิ่งผ่อน ยิ่งได้(ทำ)บุญ กับโรงพยาบาล ที่ขาดแคลน

ผ่อนทอง 0% นานสูงสุด 10 เดือนที่ ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ ทุกสาขา ทุกวัน

ทองแผ่นก็ผ่อนได้ สบายๆ 0% นาน 4 เดือน