พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

บัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ แจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 66

บัตรเครดิต กรุงศรี


รายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2566 – 2 กรกฎาคม 2566
บัตรกำนัลสตาร์บัคส์มูลค่า 1,500 บาท
 
วันที่ ชื่อ – สกุล
29 มิ.ย. 66 ศวิตา ราชุรัชต
29 มิ.ย. 66 พิทักษ์ กิจมานัส
29 มิ.ย. 66 อาทิตยา ประสพสายพรกุล
29 มิ.ย. 66 จุฑา ธนานันทศิริ
30 มิ.ย. 66 ศวิตา ราชุรัชต
30 มิ.ย. 66 ธีธัฐน์ วิริยะสมุน
30 มิ.ย. 66 สุภัค จงเกรียงไกร
30 มิ.ย. 66 สินี ศรีภา
30 มิ.ย. 66 ชัยยศ หวังสุนทรภักดี
30 มิ.ย. 66 ศราวดี ทองพัฒน์
1 ก.ค. 66 ปรมินทร์ พิบูลย์อนันต์
1 ก.ค. 66 สุวรรณา เลิศสุวรรณเสรี
1 ก.ค. 66 วีรวัฒน์ สามัตถิยดีกุล
1 ก.ค. 66 ธนัชชา พชรดนัยสกุล
1 ก.ค. 66 ดุษวรรณ ชาติทอง
1 ก.ค. 66 คณิน แสงชาญชัย
1 ก.ค. 66 ณพวัฒน์ อุณยเกียรติ
1 ก.ค. 66 พิชยา ปรัชญานุวัฒน์
2 ก.ค. 66 ณัฐ อนันตโชค
2 ก.ค. 66 ธงชัย สถาพรยืนยง
2 ก.ค. 66 นิรมล เตียงพิทยากร
2 ก.ค. 66 วัจนิดา โสรัจจะ
2 ก.ค. 66 พธฐ์สุชา มงคลศรีตระกูล

• ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีรางวัลลำดับอื่นๆ ของบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ ได้ทางเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทบัตรเครดิต
• บริษัทให้ความสำคัญยิ่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รักษาความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าถึงประกาศว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทโดยตรง