พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

ช้อปดีมีคืน 2566 ช้อปอะไรได้ลดหย่อนภาษีบ้าง เช็กเลย

ช้อปดีมีคืน 2566 ช้อปอะไรได้ลดหย่อนภาษีบ้าง เช็กเลย

 
      Facebook Twitter Line Email Print
 

ช้อปดีมีคืน 2566 ช้อปอะไรได้ลดหย่อนภาษีบ้าง เช็กเลย
ช้อปดีมีคืน 2566 ช้อปอะไรได้ลดหย่อนภาษีบ้าง เช็กเลย

กลับมาอีกครั้งกับมาตรการช้อปดีมีคืน 2566 สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า บริการ และการเติมน้ำมัน ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 66 - 15 ก.พ. 66 มาลดหย่อนภาษี 2566 ที่จะต้องยื่นภาษีในปี 2567 ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง มาเช็กกันเลย

รู้ไหมรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตได้ด้วยนะ
 

รู้ไหมรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตได้ด้วยนะ ใครสามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้บ้าง

ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องเสียภาษี ที่ต้องการนำค่าใช้จ่ายจากมาตรการช้อปดีมีคืนไปลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2566 ในช่วงที่มีการให้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2567 โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียนสมัครช้อปดีมีคืน
 

รู้ไหมรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตได้ด้วยนะ วงเงินลดหย่อนภาษี ช้อปดีมีคืน 2566

สามารถลดหย่อนภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยแบ่งสิทธิลดหย่อนภาษีตามค่าซื้อสินค้าและบริการเป็น 2 ส่วน รายละเอียดดังนี้
1. ค่าซื้อสินค้าหรือบริการ จำนวนไม่เกิน 30,000 บาท
จะต้องที่มีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ โดยเป็นแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice, e-Receipt & e-Tax Invoice, e-Tax Invoice by Email ของกรมสรรพากร

2. ค่าซื้อสินค้าหรือบริการ จำนวนไม่เกิน 10,000 บาท
จะต้องมีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice, e-Receipt & e-Tax Invoice, e-Tax Invoice by Email ของกรมสรรพากรเท่านั้น
ซึ่งกรณีที่ซื้อสินค้า 40,000 บาท ไม่ได้แปลว่าจะนำมาลดหย่อนภาษีได้ 40,000 บาท ขึ้นอยู่ที่ฐานภาษีของแต่ละบุคคล โดยคำนวณจากเงินได้สุทธิ

รู้ไหมรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตได้ด้วยนะ
 

รู้ไหมรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตได้ด้วยนะ ระยะเวลาใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืน 2566

ซื้อสินค้าหรือบริการตามที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2566 - 15 ก.พ. 2566 เท่านั้น
กรณีชำระค่าบริการระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 66 - 15 ก.พ. 66 แต่ได้ใช้บริการหลังวันที่ 15 ก.พ. 66 จะไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ เนื่องจากต้องชำระ และใช้บริการในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น

สินค้าและบริการที่ร่วมมาตรการช้อปดีมีคืน 2566
1. สินค้า-บริการทั่วไปที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
2. หนังสือ รวมถึงหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Book)
3. สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน
4. ค่าใช้จ่ายจากน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
หากเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ โดยจะต้องซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้ได้เท่านั้น ยกเว้นการซื้อหนังสือ รวมถึงหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Book), สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่เป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินได้ โดยระบุชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจน

รู้ไหมรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตได้ด้วยนะ
 

รู้ไหมรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตได้ด้วยนะ สินค้าและบริการที่ไม่ร่วมมาตรการช้อปดีมีคืน 2566

1. ค่าซื้อสุรา เบียร์ ไวน์
2. ค่าซื้อยาสูบ
3. ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
4. ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
5. ค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Book)
6. ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่ จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
7. ค่าที่พักในโรงแรม ที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
8. ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
9. ค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการ และผู้รับบริการสามารถใช้บริการดังกล่าวนอกเหนือจากระยะเวลาตามที่กำหนด (1 ม.ค. 2566 - 15 ก.พ. 2566) เช่น ค่าสมาชิกต่างๆ
10. ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

รู้ไหมรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตได้ด้วยนะ
 

รู้ไหมรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตได้ด้วยนะ หลักฐานในการยื่นใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืน 2566

จะต้องเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ที่ได้รับจากผู้ประกอบการจดทะเบียนในรูปแบบกระดาษ โดยต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1. มีคำว่า "ใบกำกับภาษี" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี
3. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
4. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี)
5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าและหรือของบริการให้ชัดแจ้ง
7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด เช่น คำว่าเอกสารออกเป็นชุด สำเนาใบกำกับภาษี ฯลฯ
 
กรณีได้รับใบกำกับภาษีในรูปแบบ e-Tax Invoice, e-Receipt & e-Tax Invoice, e-Tax Invoice by Email ผู้ประกอบการจะนำส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากร และกรมสรรพากรจะนำข้อมูลดังกล่าวของผู้มีเงินได้แต่ละคนขึ้นบน My Tax Account (ปีภาษี 2566 ที่จะยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 31 มี.ค. 67) ซึ่งเข้าถึงได้จากเว็บไซต์กรมสรรพากร โดยผู้มีเงินได้สามารถตรวจสอบข้อมูล และนำไปใช้ในการกรอกแบบแสดงรายการภาษีตามสิทธิ์หักลดหย่อนที่ได้รับ โดยไม่ต้องนำส่งหลักฐานให้แก่กรมสรรพากรอีก
 
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการ ในระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Tax Invoice by Email ได้ที่ https://www.rd.go.th/fileadmin/download/news/info_etax_281265.pdf
 
สายช้อปห้ามพลาด ใช้จ่ายได้แบบคุ้มค่ายิ่งขึ้น รูดต้นปีกรุงศรีมีคืน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 400 บาท* เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตลอดรายการผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 
ขอบคุณที่มาจาก: https://bit.ly/3Wa9w3L, http://bit.ly/3XpAlm5, http://bit.ly/3ZwR8VF, http://bit.ly/3vZSM4v