พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

คำถามอื่นๆ

กรณีบัตรสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือมีการแอบอ้างใช้จ่ายผ่านบัตรโดยบุคคลอื่น กรุณาติดต่อทันทีที่ศูนย์บริการกรุงศรีเครดิตคาร์ด
    • บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566 กด 1
    • บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2627 4788
    • บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม โทร 0 2646 3555 แจ้งบัตรหาย กด*1 หรือ กด 3 และกด 2 
    • บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939 แจ้งบัตรหาย กด*1 หรือ กด 3 และกด 2
    • บัตรกรุงศรี ประเภทอื่น และบัตรโฮมโปร วีซ่า โทร. 0 2646 3000 แจ้งบัตรหาย กด*1 หรือ กด 3 และกด 2
โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการอายัดบัตรและอำนวยความสะดวกในการออกบัตรใหม่ให้กับสมาชิก โดยมีค่าบริการออกบัตรใหม่สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรี  200 บาท ต่อบัตร ต่อครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 
​ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายทุกรายการที่เกิดขึ้น ก่อนการแจ้งอายัดบัตรหาย อยู่ในความรับผิดชอบของสมาชิกบัตร
 
การต่ออายุบัตร
บัตรเครดิตกรุงศรี ทุกประเภทมีอายุบัตร 5 ปี นับจากวันที่ออกบัตร การต่ออายุบัตรจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทฯ จะทำการจัดส่งบัตรใหม่ให้ก่อนบัตรเก่าของสมาชิกจะหมดอายุล่วงหน้า 1 เดือน และเพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นนำบัตรเก่าของสมาชิกไปกระทำการในทางทุจริต กรุณาทำลายบัตรเก่าทันทีด้วยการตัดบัตรออกเป็น 2 ส่วน 
หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ต่ออายุบัตร หากข้อมูลของสมาชิกไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้