พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

คำถามอื่นๆ

1. ชำระค่าบัตรผ่านระบบหักบัญชีอัตโนมัติ
เพื่อความสะดวกของท่านที่มีบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ท่านสามารถใช้บริการหักบัญชีชำระอัตโนมัติโดยช่องทางดังนี้
1) ช่องทางตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2) ช่องทางกรุงศรีออนไลน์
3) ช่องทางกรุงศรีโมบาย แอพพลิเคชั่น
4) ช่องทางสาขา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยขอแบบฟอร์มได้ที่สาขา มีขั้นตอนดังนี้
    • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบยินยอมการหักบัญชีแล้วส่งที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ณ สาขาที่ท่านต้องการให้หักบัญชี หรือส่งกลับไปยังบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
    • เมื่อถึงวันครบกำหนดชำระบริษัทฯ จะตัดค่าใช้จ่ายจากบัญชีดังกล่าวโดยอัตโนมัติ (และโปรดนำเงินเข้าบัญชีดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนถึงกำหนดชำระเงิน)
    • การชำระเงินโดยวิธีนี้ ท่านจะยังคงได้รับใบแจ้งยอดบัญชีก่อนการหักเงินเช่นเดียวกับการชำระด้วยวิธีอื่น
    • หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงิน กรุณาติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตกรุงศรี
         - บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ และ บัตร กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566
         - บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม โทร 0 2646 3555
         - บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939
         - บัตรกรุงศรี ประเภทอื่น และบัตรโฮมโปร วีซ่า โทร. 0 2646 3000
         - บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด โทร 0 2646 3333
    • ท่านสามารถทราบผลการตัดบัญชี ผ่านทาง SMS หรือ ปรากฎหมายเลขบัญชีธนาคารที่ท่านระบุให้หักบัญชีในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต

2. (กรุงศรี สมาร์ท บิล)
บริการตัดค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการายเดือนต่างๆ โดยอัตโนมัติผ่านบัตรกรุงศรีเครดิตคาร์ด (ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น) สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้
  1) ส่งเอกสารแบบฟอร์มมาที่บริษัท
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มกรุงศรีสมาร์ทบิล โดยอัตโนมัติผ่านบัตรกรุงศรีเครดิตคาร์ด กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ลงชื่อให้ความยินยอมให้เรียบร้อย ส่งมาที่
    • โทรสารหมายเลข 0 2627 6568 หรือ
    • ส่งอีเมล์มาที่ csm@krungsri.com หรือ
    • ส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง :
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
ตู้ปณ. 83 ปณจ. รองเมือง กรุงเทพฯ 10330 วงเล็บมุมซองว่า “บริการชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการต่างๆ”
  2) ศูนย์บริการสมาชิกบัตร (Call Center) โดยทำรายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติที่
    • บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566 กด 1
    • บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2627 4788
    • บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม โทร 0 2646 3555 กด 3 กด 3
    • บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939 กด 3 กด 3
    • บัตรกรุงศรี ประเภทอื่น และบัตรโฮมโปร วีซ่า โทร. 0 2646 3000 กด 3 กด 3
 
หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนหรือเจ้าหน้าที่รับเรื่องเรียบร้อยแล้วจะมีผลภายใน 45-60 วัน โดยการชำระค่าบริการบัตรเครดิตจะเริ่มตั้งแต่งวดการชำระเงินที่ผู้ให้บริการได้ระบุหมายเลขบัตรเครดิตของท่านในใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้ ที่ผู้ให้บริการส่งให้ท่านทุกเดือน
หมายเหตุ
   - สมาชิกบัตรที่ประสงค์จะใช้บริการ จะเป็นบัตรหลัก หรือบัตรเสริมก็ได้
   - ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการนี้แก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น