พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

คำถามอื่นๆ

1. ต้องการเปลี่ยน อีเมล์  / เบอร์โทรศัพท์” ต้องทำอย่างไร?
สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ช่องทางเว็บไซต์ กรุงศรี Smart Click” โดยล็อคอินเข้าสู่ระบบ และเลือกเมนูเปลี่ยนอีเมล์ หรือ เบอร์โทรศัพท์
2) ช่องทาง Fax หรือ email  สมาชิกสามารถส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไขและหมายเลขบัตรสมาชิก 16 หลัก ส่งเอกสารได้ที่แฟกซ์ 0 2646 3001 หรือที่อีเมล์ csm@krungsri.com หลังจากได้รับเอกสารบริษัทจะดำเนินการแก้ไขที่อยู่และส่ง sms แจ้งให้ท่านทราบ
3) ช่องทางศูนย์บริการสมาชิกบัตร (Call Center) โดยทำรายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
    • บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566 กด 1
    • บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2627 4788
    • บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม โทร 0 2646 3555 กด 2 กด 4
    • บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939 กด 2 กด 4
    • บัตรกรุงศรี ประเภทอื่น และบัตรโฮมโปร วีซ่า โทร. 0 2646 3000 กด 2 กด 4
 
2. ต้องการแจ้งเปลี่ยน “ชื่อ / นามสกุล” ต้องทำอย่างไร?
สามารถเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ผ่านช่องทางช่องทาง Fax หรือ email  สมาชิกสามารถส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารประกอบอื่นๆ (เช่น ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ)  พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง โดยระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไขและหมายเลขบัตรสมาชิก 16 หลักลงในเอกสาร ส่งเอกสารได้ที่แฟกซ์ 0 2646 3001 หรือที่อีเมล์ csm@krungsri.com หลังจากได้รับเอกสารบริษัทจะดำเนินการและส่ง sms แจ้งให้ท่านทราบ